Pohyb po kružnici

 

je špeciálny druh krivočiareho pohybu, kto

rého trajektóriou je kružnica (časť kružnice)Všeobecný (nerovnomerný) pohyb po kružnici - veľkosť rýchlosti sa mení inak ako lineárneRovnomerne zrýchlený pohyb po kružnici - veľkosť rýchlosti sa mení priamo úmerne s časom (zrýchlenie je konštantné).

 

Rovnomerný pohyb po kružnici - nemení sa veľkosť rýchlosti (rýchlosť je konštantná). Poloha hmotného bodu pri pohybe po kružnici V polárnej sústave súradníc

 

 •  r = \mathrm{const.} \, 
 •  \varphi = f(t) 

 

V karteziánskej sústave súradníc

 

 •  x = r \cos(\varphi + \varphi_0) 
 •  y = r \sin(\varphi + \varphi_0) 

kde

 

 

 • r — je polomer kružnice v (m)
 • t — je čas v (s)
 • φ — je uhlová dráha v (rad)
 • x, y — sú karteziánske súradnice polohy v (m)

 

Perióda a frekvencia

Perióda je doba, za ktorú hmotný bod opíše kružnicu jedenkrát.

 

 •  T = \frac{2 \pi}{\omega} ;\qquad T = \frac{2 \pi r}{v} 

 

Frekvencia určuje počet kružníc, ktoré hmotný bod prejde za jednotku času.

 

 •  f = \frac{\omega}{2 \pi} ;\qquad f = \frac{v}{2 \pi r} 

 

Výpočet pohybu po kružnici

 

 kde

ω — je uhlová rýchlosť v (rad/s)
ω0 — je počiatočná uhlová rýchlosť (uhlová rýchlosť v čase t=0) v (rad/s)
φ — je uhlová dráha v (rad)
φ0 — je počiatočná uhlová dráha (uhlová dráha v čase t=0) v (rad)
t — je čas v (s)
ε — je uhlové zrýchlenie v (rad/s²)

Vzťahy uhlových a obvodových veličín

 • uhlová rýchlosť
 \omega = \frac{v}{r}
 • uhlová dráha
 \varphi = \frac{s}{r}

kde

v — je obvodová rýchlosť v (m/s)
s — je obvodová dráha v (m)
r — je polomer kružnice v (m)

Silové pôsobenie

Dostredivé zrýchlenie je vyvolané dostredivou silou, ktorej smer je do stredu kružnice. Pri rovnomernom pohybe po kružnici sa jej veľkosť nemení. Z 2. Newtonovhopohybového zákona je veľkosť dostredivej sily:

 F_d = m \omega^2 r ;\qquad F_d = \frac{m v^2}{r} \,

kde

m — je hmotnosť hmotného bodu v (kg)
ω — je uhlová rýchlosť v (rad/s)
r — je polomer kružnice v (m)
v — je obvodová rýchlosť v (m/s)

Dostredivá sila má svoju reakciu v odstredivej sile, ktorej veľkosť je rovnaká, ale pôsobí smerom od stredu kružnice.